مدیریت پشتیبانی : 09390685846
مدیریت فروش : 09195280670

گیمز5 بستری مناسب جهت سرور های شما

بهترین کیفیت مناسب ترین قیمت

TeamSpeak 3_Server_Interanet


Teamspeak 3_Server-32 Slot
Teamspeak 3_Server-64 Slot
Teamspeak 3_Server-128 Slot
Teamspeak 3_Server-256 Slot
Teamspeak 3_Server-32 Slot
تعداد نفرات همزمان
32 نفر
مدیریت
دسترسی از طریق Server Query، هر سرور به صورت مجزا.
کیفیت کانال(چنل)
استفاده از آخرین حد کیفیت بدون مانع
پایداری
99.99%
نت
بر روی بستر اینترانت + حجم ترافیک نامحدود
سرور انتقال صدای تیم اسپیک 3 | عمومی یا خصوصی
15,000 تومان
ماهانه
Teamspeak 3_Server-64 Slot
تعداد نفرات همزمان
64 نفر
مدیریت
دسترسی از طریق Server Query، هر سرور به صورت مجزا.
کیفیت کانال(چنل)
استفاده از آخرین حد کیفیت بدون مانع
پایداری
99.99%
نت
بر روی بستر اینترانت + حجم ترافیک نامحدود
سرور انتقال صدای تیم اسپیک 3 | عمومی یا خصوصی
30,000 تومان
ماهانه
Teamspeak 3_Server-128 Slot
تعداد نفرات همزمان
128 نفر
مدیریت
دسترسی از طریق Server Query، هر سرور به صورت مجزا.
کیفیت کانال(چنل)
استفاده از آخرین حد کیفیت بدون مانع
پایداری
99.99%
نت
بر روی بستر اینترانت + حجم ترافیک نامحدود
سرور انتقال صدای تیم اسپیک 3 | عمومی یا خصوصی
60,000 تومان
ماهانه
Teamspeak 3_Server-256 Slot
تعداد نفرات همزمان
256 نفر
مدیریت
دسترسی از طریق Server Query، هر سرور به صورت مجزا.
کیفیت کانال(چنل)
استفاده از آخرین حد کیفیت بدون مانع
پایداری
99.99%
نت
بر روی بستر اینترانت + حجم ترافیک نامحدود
سرور انتقال صدای تیم اسپیک 3 | عمومی یا خصوصی
120,000 تومان
ماهانه